Εκτύπωση

5ἰς τὸν τομέα τῆς σπορᾶς τοῦ θείου λόγου καὶ τοῦ συνεχοῦς εὐαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται:

α) Τὸ καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν καὶ μεγάλην ἑορτὴν κήρυγμα ἐπί τῶν Εὐαγγελικῶν καί Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων,

β) Τὸ καθ’ ἑκάστην Τρίτην ἑσπερινὸν κήρυγμα (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.) ἐν τῷ Ἱερῷ παρεκκλησίῳ Ἁγίου Δημητρίου,

γ) Τό καθ’ ἑκάστην Τετάρτην ἑσπερινὸν κήρυγμα ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἁρτεμίου, μὲ θέματα δογματικῆς, ἁγιολογικῆς, κατηχητικῆς, ἀπολογητικῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς φύσεως, καὶ

δ) Τὸ κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κήρυγμα ὑπὸ δοκίμων πρὸς τοῦτο κεκλημένων Κληρικῶν ὁμιλητῶν.

Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουσιν ἐκ περιτροπῆς οἱ ἐκ τῶν Ἐφημερίων:

α) Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σαξαμπάνης καὶ

β) Ἀρχιμ. Μελέτιος Μπουντούρης.